ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6

Vizualizare document

privnd aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local al comunei Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr/3/17.09.2008

Vizualizare document

privind completarea hotărârii Consiliului local Dumitra nr.48/19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizare document

privind utilizarea unei sume din excedentul anului precedent-2018, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, sursa A

Vizualizare document