ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019

Vizualizare document

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul comunei Dumitra

Vizualizare document

privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

Vizualizare document

privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale comuna Dumitra, Cepari și Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind reorganizarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ în comuna Dumitra

Vizualizare document

privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale comuna Dumitra, Cepari și Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr.2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

Vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

Vizualizare document

privind vânzarea terenului în suprafață de 214 mp, înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256, situat în loc. Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud, proprietate privată a comunei Dumitra

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019

Vizualizare document

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA DUMITRA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.2 - Investiții în creearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Vizualizare document

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE CĂMIN CULTURAL TĂRPIU, LOCALITATEA TĂRPIU, COMUNA DUMITRA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Vizualizare document

privind încetarea înainte de termen a Contractului de concesiune nr. 1276/10.06.2005 încheiat între primăria comunei Dumitra și S.C. DEVISANCTUAR S.R.L. Dumitra

Vizualizare document

privind revocarea parțială a hotărârii consiliului local Dumitra nr. 23/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp. situat în Dumitra, înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren

Vizualizare document

privind revocarea hotărârii consiliului local Dumitra nr. 22/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turisitică și teren aferent în suprafața de 675 mp, identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323.66 lei din Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6

Vizualizare document

privind revocarea hotărârii consiliului local al comunei Dumitra nr. 20/17.05.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea consiliului local Dumitra, identificat în CF nr. 25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei din Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

Vizualizare document

privind acordarea mandatului special primarului comunei Dumitra să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE”, jud. Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea comunei Spermezeu ca membru în asociație

Vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp. situat în Dumitra, înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren

Vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turistică și teren aferent în suprafața de 675 mp, identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88

Vizualizare document