ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea statutului comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea consiliului local Dumitra, identificat în CF nr. 25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2

Vizualizare document

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 219/10.02.2005 încheiat între consiliul local al comunei Dumitra și Cabinetul Medical Individual Dr. Lușcan Nedda-Corina

Vizualizare document

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2019

Vizualizare document

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul comunei Dumitra

Vizualizare document

privind solictarea licenței de explorare a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA, AMPLASATĂ ÎN SAT CEPARI, COMUNA DUMITRA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Vizualizare document

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN SAT DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Vizualizare document

privind aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRA, SATELE: DUMITRA ȘI CEPARI, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE FUNERARĂ ÎN LOCALITATEA DUMITRA”

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019

Vizualizare document

pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberare din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE”, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind constituirea ECHIPEI MOBILE pentru intervenția în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra

Vizualizare document

privind înregistrarea audio-video a ședințelor consiliului local Dumitra

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei comunei Dumitra

Vizualizare document

privind modificarea hotărârii consiliului local al comunei Dumitra nr. 49/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea documentației ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI DUMITRA”

Vizualizare document

privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Dumitra pentru anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2019 - 2020

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2018

Vizualizare document