Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 15.06.2023
Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
Ani Leon -
Ani Niculina-Domnica -
Avram Voichița
Bălăjan Gheorghe
Bodiu-Mureșan Maria-Veturia
Briciu Viorel-Marcel
Buda Violeta-Alina -
Buhai Alexandru
Burzo Cristian -
Cristea Ovidiu
Danciu Iacob
Deneș Ioan
Dumitru Mia
Epure Grigore
Hurdea Flavius-Călin-Uțu
Hurdea Horațiu-Leon
Ileni Alexandru -
Leanca Vasile
Martița Paul Viorel
Mathe Ioan-Ovidiu
Mureșan Ioan
Onoe Alina-Ramona
Pop Nistor
Simion Dârjan -
Todică Niculiță
Todoran Marin
Vălean Cătălin-Daniel
Vălean Grigore-Daniel
Zegrean Georgeta-Lavinia

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Pentru completarea în pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 se descarcă Cererea 2021. (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare cerere
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr. Data Tip Detalii
01 06.10.2020 Teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.33 ha la prețul de 10.000 lei
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public


DataDescriereFișier
19.12.2023ANUNȚ CONCESIONARE
1. Informații generale privind concedentul
Denumire: Comuna DUMITRA - reprezentată legal prin primar Bălăjan Gheorghe
Cod unic de înregistrare: 4426980
Adresa: Localitatea Dumitra, nr.140, cod poștal 427075, jud. Bistrița-Năsăud, România
Date de contact: e-mail primariadumitra@yahoo.com, dumitra@bn.r-adm.ro, adresa de internet primariadumitra.ro
Persoana de contact: Bodiu-Mureșan Maria-Veturia, secretar general, tel. 0761889908
2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
Teren, categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Dumitra, înscris în C.F. nr.29051, număr cadastral 29051, conform caietului de sarcini. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului local nr.61 din data de 28.11.2023
( detalii în documentul atașat )
10.11.2023Convocator
În temeiul prevederilor art. 14 și urm. din Hotărârea Guvernului nr.53/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză și utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, se convoacă în ședință de lucru COMISIA DE VERIFICARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ȘI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE EXPROPRIATE, aflate pe raza comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 -10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”, în data de 14 noiembrie 2023, orele 13:00.
25.09.2023COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
În luna septembrie 2023, Ministerul Educației și UAT Comuna Dumitra au semnat Contractul de finanțare nr. 2349DOT ⁄ 2023 pentru implementarea proiectului ”TRANSFORMAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA DUMITRA ÎN MEDII DE ÎNVĂȚARE MODERNE ȘI SUSTENABILE”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.
15.09.2023Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Primăria Comunei Dumitra anunță începerea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” cod C10-I3-2318.
15.09.2023Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Primăria Comunei Dumitra anunță începerea proiectului „ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DUMITRA ȘI NIMIGEA” cod C10-I1.1-222.
15.09.2023Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Primăria Comunei Dumitra anunță începerea proiectului „PAȘI SPRE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ ÎN COMUNELE DUMITRA ȘI NIMIGEA” cod C10-I1.2-1591.
15.09.2023Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Primăria Comunei Dumitra anunță începerea proiectului „PAȘI SPRE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ ÎN COMUNELE DUMITRA ȘI NIMIGEA” cod C10-I3-1570.
15.09.2023Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Primăria Comunei Dumitra anunță începerea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” cod C10-I3-2733.
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
17.06.2022ANUNȚ - CONCESIUNE BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC
Informații generale privind obiectul concesiunii:
Imobilul Dispensar Medical Corp B, situat în localitatea Dumitra nr. 156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în C.F. nr. 27605 Dumitra, nr. cadastral 07605 - C2, proprietate publică a Comunei Dumitra, se concesionează în vederea realizării de activități medicale de specialitate. Dispensarul medical corp B are suprafața construită la sol de 243 mp și suprafața construită desfășurată de 445 mp, în regim de înălțime P+1E, compus din parter - sala de așteptare, hol, cabinet consultații, cabinet tratamente, sterilizare, vestiar + grup sanitar, grup sanitar, CT, casa scării, depozitare, farmacie, 2 terase; etaj - casa scării, hol, vestiar, duș, grup sanitar femei, terasă.
Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 29/31.05.2022
12.05.2022Anunț finalizare proiect
Comuna Dumitra a finalizat implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10-Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale sociale.
24.04.2022Informare APIA
Informare de presă - APIA
Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la obligația de a respecta normele de ecocondiționalitate
Ecocondiționalitatea este o componentă a Politicii Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.
Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) 6.2 prevăd că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.
11.02.2022Anunț începere proiect
Anunț începere proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare ”Dotarea unitatilor de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud”
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
30.06.2021Anunț concesionare ”Dispensar medical” în comuna Dumitra
Vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul ședinței ordinare din data de 30 iunie 2021, Consiliul Local al Comunei Dumitra și-a dat acordul de principiu în vederea întreprinderii demersurilor pentru concesionarea ”Dispensarului medical” din localitatea Dumitra. Acest spațiu a fost recent renovat din fonduri europene, rezultând doua corpuri de clădire: un corp va fi pus la dispoziția medicului de familie care va dori să profeseze în comuna Dumitra, iar celălalt corp de clădire va fi concesionat în vederea amenajării unui complex medical, ce va cuprinde cabinete medicale cu diverse specialități: pediatrie, medicină internă, cardiologie, dermatologie, urologie, etc ..., laborator de analize, farmacie, stomatologie.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Dumitra informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

Achiziții publice


Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.


DataDescriereFișier
09.04.2024Anunț atribuire nr. 1184 din 09.04.2024
Obiectul contractului:
Servicii de catering pentru Școala Gimnazială Dumitra, în cadrul programului național ”Masa Sănătoasă”
Coduri CPV aferente obiectului contractului:
Cod CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru școli (rev. 2)
(detalii în documentul atașat)
20.03.2024 Achiziție servicii de catering pentru Școala Gimnazială Dumitra, în cadrul Programului național ”Masa sănătoasă”
documente atașate:
Procedura operațională
Anunț de participare
Fișa de date a achiziției
Caiet de sarcini
Formulare A,B,C și 1-11 (editabil DOCX)
Model contract (editabil DOCX)
Hotărâre CL Dumitra nr.11 din 05.03.2024

Actualizare 28.03.2024
Proces verbal de evaluare a ofertelor (27.03.2024)
Raportul procedurii (28.03.2024)

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

AnLunaDescriereFișier
2023 Aprilie-Mai Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna aprilie / mai
2023 Martie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna martie
2023 Martie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna martie
2023 IAN-FEB Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în lunile ianuarie - februarie
2022 Octombrie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna octombrie
2022 Septembrie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna septembrie
2022 August Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna august
2022 IUN-IUL Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în lunile iunie-iulie
2022 Aprilie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna aprilie
2022 Martie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna martie
2022 Februarie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna februarie
2022 Ianuarie Informare privind Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire eliberate în luna ianuarie
Nr Descriere Fișier
01 PLANȘĂ A01 DUMITRA SITUAȚIE EXISTENTĂ
02 PLANȘĂ A02 DUMITRA REGLEMENTĂRI
03 PLANȘĂ A03 DUMITRA REȚELE
04 PLANȘĂ A04 CEPARI SITUAȚIE EXISTENTĂ
05 PLANȘĂ A05 CEPARI REGLEMENTĂRI
06 PLANȘĂ A06 CEPARI REȚELE
07 PLANȘĂ A07 TĂRPIU SITUAȚIE EXISTENTĂ
08 PLANȘĂ A08 TĂRPIU REGLEMENTĂRI
09 PLANȘĂ A09 TĂRPIU REȚELE
10 ANEXĂ LA STUDIU ISTORIC
11 MEMORIU GENERAL
12 PLAN TOPOGRAFIC
13 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
14 STUDIU GEOTEHNIC
15 STUDIU ISTORIC
16 STUDIU PEDOLOGIC
DataDescriereFișier
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Dumitra informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

în curs de actualizare ...