Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
50 26.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019
49 19.12.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra
48 19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
47 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N
46 11.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019
45 28.11.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
44 28.11.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N, pentru perioada 2019-2029 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Dumitra, pe anul 2020
43 28.11.2019 privind reorganizarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ în Comuna Dumitra
42 18.10.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale comuna Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
41 18.10.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
40 18.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019
39 18.10.2019 privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
38 18.10.2019 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018
37 18.10.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizată în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019
36 18.10.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
35 18.10.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG17330026 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
34 19.09.2019 privind vânzarea terenului în suprafață de 214 mp., înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256, situat în loc. Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, proprietate privată a comunei Dumitra
33 19.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019
32 30.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
31 30.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARAE CĂMIN CULTURAL TĂRPIU localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.2 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
30 30.08.2019 privind încetarea înainte de termen a Contractului de concesiune nr. 1276/10.06.2005 încheiat între Primăria Comunei Dumitra și S.C. DEVISANCTUAR S.R.L. Dumitra
29 30.08.2019 privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 23/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp situat în Dumitra, înscris în C.F. nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren
28 30.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 22/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turistică și teren aferent în suprafață de 675 mp., identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88
27 30.07.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
26 22.07.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitra nr.20/17.05.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea Consiliului Local Dumitra, identificat în CF nr.25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2
25 22.07.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
24 27.06.2019 privind acordarea mandatului special Primarului comunei Dumitra să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație
23 27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp situat în Dumitra, înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren
22 27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turistică și aferent în suprafață de 675 mp., identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88
21 27.06.2019 privind aprobarea Statutului Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
20 17.05.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea Consiliului Local Dumitra, identificat în CF nr. 25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2
19 17.05.2019 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 219/10.02.2005 încheiat între Consiliul Local al comunei Dumitra și Cabinetul Medical Individual Dr. Lușcan Nedda-Corina
18 17.05.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2019
17 17.05.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra
16 17.05.2019 privind solicitarea licenței de exploare a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
15 17.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare școala, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
14 17.05.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizar Dispensar Uman în sat Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
13 17.05.2019 privind aprobarea obiectivului de investiții Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
12 17.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului Construire ”Construcție funerară în localitatea Dumitra”
11 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019
10 29.03.2019 pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud
09 29.03.2019 privind constituirea ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra
08 22.02.2019 privind înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local Dumitra
07 22.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentulu de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Dumitra
06 22.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitra nr. 49/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
05 22.09.2019 privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud
04 22.02.2019 privind aprobarea documentației ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Dumitra”
03 29.01.2019 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Dumitra pentru 2019
02 29.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2019-2020
01 29.01.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2018
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
02 11.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2019-2020
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
02 11.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2019-2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
50 26.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019 -
49 19.12.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra -
48 19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
47 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N -
46 11.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019 -
45 28.11.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
44 28.11.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N, pentru perioada 2019-2029 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
43 28.11.2019 privind reorganizarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ în Comuna Dumitra -
42 18.10.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale comuna Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
41 18.10.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
40 18.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019 -
39 18.10.2019 privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
38 18.10.2019 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018 -
37 18.10.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizată în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019 -
36 18.10.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud -
35 18.10.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG17330026 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
34 19.09.2019 privind vânzarea terenului în suprafață de 214 mp., înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256, situat în loc. Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, proprietate privată a comunei Dumitra
33 19.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019 -
32 30.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică -
31 30.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARAE CĂMIN CULTURAL TĂRPIU localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 7.2 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural -
30 30.08.2019 privind încetarea înainte de termen a Contractului de concesiune nr. 1276/10.06.2005 încheiat între Primăria Comunei Dumitra și S.C. DEVISANCTUAR S.R.L. Dumitra -
29 30.08.2019 privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 23/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp situat în Dumitra, înscris în C.F. nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren -
28 30.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 22/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turistică și teren aferent în suprafață de 675 mp., identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88 -
27 30.07.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
26 22.07.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitra nr.20/17.05.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea Consiliului Local Dumitra, identificat în CF nr.25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2 -
25 22.07.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
24 27.06.2019 privind acordarea mandatului special Primarului comunei Dumitra să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație -
23 27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 214 mp situat în Dumitra, înscris în CF nr. 25256 Dumitra, nr. cad. 25256 și vânzarea directă către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren -
22 27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilului Centru de informare turistică și aferent în suprafață de 675 mp., identificat în CF nr. 25771 Dumitra, nr. top. 88 -
21 27.06.2019 privind aprobarea Statutului Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
20 17.05.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a unui teren aflat în administrarea Consiliului Local Dumitra, identificat în CF nr. 25486 Dumitra, nr. top. 754/2/2 -
19 17.05.2019 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 219/10.02.2005 încheiat între Consiliul Local al comunei Dumitra și Cabinetul Medical Individual Dr. Lușcan Nedda-Corina -
18 17.05.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2019 -
17 17.05.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra -
16 17.05.2019 privind solicitarea licenței de exploare a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
15 17.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare școala, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală -
14 17.05.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizar Dispensar Uman în sat Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală -
13 17.05.2019 privind aprobarea obiectivului de investiții Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală -
12 17.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului Construire ”Construcție funerară în localitatea Dumitra” -
11 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2019 -
10 29.03.2019 pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud -
09 29.03.2019 privind constituirea ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra -
08 22.02.2019 privind înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local Dumitra -
07 22.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentulu de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Dumitra -
06 22.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitra nr. 49/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 -
05 22.09.2019 privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud -
04 22.02.2019 privind aprobarea documentației ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Dumitra” -
03 29.01.2019 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Dumitra pentru 2019 -
02 29.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2019-2020 -
01 29.01.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2018 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19