Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
57 28.12.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 39/25.10.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
56 28.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2022, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N
55 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
54 10.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
53 26.11.2021 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 795 mp., identificat în CF nr. 25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top. 62, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra
52 26.11.2021 privind actualizarea informațiilor cadastrale ale unor imobile înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, reprezentând pășune în extravilanul localității Tărpiu, proprietate publică a comunei Dumitra
51 26.11.2021 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile și mijloace fixe, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
50 26.11.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul I al anului școlar 2021-2022
49 26.11.2021 privind prelungirea delegării gestiunii Serviciului de canalizare - componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al Comunei Dumitra, care constituie sistemul de canalizare al Comunei Dumitra, către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița
48 26.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinașiei și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
47 18.11.2021 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție funerară, situat în Dumitra nr.28A, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
46 18.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra
45 18.11.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr,. 44/08.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra
44 08.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra
43 29.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru a exercita activitatea de monitorizare, control și prevenție prevăzută în Regulamentul Serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
42 25.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”Modernizare străzi în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud”
41 25.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ
40 25.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
39 25.10.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
38 27.09.2021 privind aprobarea obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud”
37 27.09.2021 privind declararea ca bunuri uz și de interes public local a unor drumuri agricole de exploatație, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
36 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
35 27.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 31/26.07.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
34 03.09.2021 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase, provenită din produse accidentale I, din fondul forestier proprietate publică a comunei Dumitra (APV 924)
33 30.08.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 29/30.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
32 26.08.2021 privind completarea Hotărârii Consilului Local Dumitra nr. 42/18.10.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale în comuna Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
31 26.07.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
30 26.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
29 30.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
28 30.06.2021 privind actualizarea Planului de pază al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
27 08.06.2021 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, partizile 898, 899, 900
26 28.05.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra
25 28.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 35/23.09.2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud"
24 28.05.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IGI 73300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
23 28.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de catre Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
22 28.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consilului local Dumitra, pentru lunile mai 2021 - iulie 2021
21 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2021
20 28.05.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
19 28.05.2021 privind aprobarea modifcării și completării Regulamentului servicului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
18 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023
17 05.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra
16 23.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021
15 16.04.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020
14 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
13 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra)
12 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.41/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N
11 26.03.2021 privind întreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr. 627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra )
10 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra)
09 26.03.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020
08 26.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
07 24.02.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dumitra nr.40 din 16.11.2020
06 24.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021
05 24.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile februarie 2020 - aprilie 2021
04 05.02.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
03 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructura TIC pentru o educație a viitorului în comuna Dumitra”
02 25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul local Dumitra (Comuna Dumitra)
01 25.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2021-2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
71 23.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023
65 08.12.2021 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 3580 mp, identificat în CF nr. 25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top. 62, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra
62 16.11.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023
59 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
58 09.11.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022
54 13.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul I al anului școlar 2021-2022
49 12.10.2021 privind prelungirea delegării gestiunii Serviciului de canalizare - componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al Comunei Dumitra, care constituie sistemul de canalizare al Comunei Dumitra, către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița
48 11.10.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
26 17.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
22 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023
21 05.04.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
19 26.03.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014 - 2020
18 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra
17 12.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
16 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
15 09.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
14 08.03.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021
13 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra )
12 17.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.46/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, județul B-N
11 17.02.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra
10 03.02.2021 privind intreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr.627/28.12.2021 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) și întreprinderea demersurilor de asociere a comunei Dumitra, cu Ocolul Silvic Feldru și Asociația Silvică Anieș
8 25.01.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020
6 25.01.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
5 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Dumitra”
4 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
3 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2 06.01.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea CL Dumitra nr. 40/16.11.2020
1 06.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
71 23.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023 -
65 08.12.2021 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 3580 mp, identificat în CF nr. 25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top. 62, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra -
62 16.11.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023 -
59 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
58 09.11.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022 -
54 13.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul I al anului școlar 2021-2022 -
49 12.10.2021 privind prelungirea delegării gestiunii Serviciului de canalizare - componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al Comunei Dumitra, care constituie sistemul de canalizare al Comunei Dumitra, către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița -
48 11.10.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
26 17.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
21 05.04.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
20 31.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
19 26.03.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014 - 2020 -
18 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra -
17 12.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
16 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
15 09.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
14 08.03.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021 -
13 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra ) -
12 17.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.46/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, județul B-N -
11 17.02.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra -
10 03.02.2021 privind intreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr.627/28.12.2021 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) și întreprinderea demersurilor de asociere a comunei Dumitra, cu Ocolul Silvic Feldru și Asociația Silvică Anieș -
8 25.01.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
6 25.01.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
5 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Dumitra” -
4 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
3 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 06.01.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea CL Dumitra nr. 40/16.11.2020 -
1 06.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
57 28.12.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 39/25.10.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
56 28.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2022, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N -
55 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
54 10.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
53 26.11.2021 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 795 mp., identificat în CF nr. 25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top. 62, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra -
52 26.11.2021 privind actualizarea informațiilor cadastrale ale unor imobile înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, reprezentând pășune în extravilanul localității Tărpiu, proprietate publică a comunei Dumitra -
51 26.11.2021 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile și mijloace fixe, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
50 26.11.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul I al anului școlar 2021-2022 -
49 26.11.2021 privind prelungirea delegării gestiunii Serviciului de canalizare - componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al Comunei Dumitra, care constituie sistemul de canalizare al Comunei Dumitra, către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița -
48 26.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinașiei și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
47 18.11.2021 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului Construcție funerară, situat în Dumitra nr.28A, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
46 18.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra -
45 18.11.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr,. 44/08.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra -
44 08.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Dumitra -
43 29.10.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru a exercita activitatea de monitorizare, control și prevenție prevăzută în Regulamentul Serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
42 25.10.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului estimativ al proiectului ”Modernizare străzi în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” -
41 25.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ -
40 25.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
39 25.10.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
38 27.09.2021 privind aprobarea obiectivului de investiție ”Modernizare străzi în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” -
37 27.09.2021 privind declararea ca bunuri uz și de interes public local a unor drumuri agricole de exploatație, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
36 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
35 27.09.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 31/26.07.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
34 03.09.2021 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase, provenită din produse accidentale I, din fondul forestier proprietate publică a comunei Dumitra (APV 924) -
33 30.08.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 29/30.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
32 26.08.2021 privind completarea Hotărârii Consilului Local Dumitra nr. 42/18.10.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului ”Alimentare cu gaze naturale în comuna Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
31 26.07.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
30 26.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
29 30.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
28 30.06.2021 privind actualizarea Planului de pază al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
27 08.06.2021 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, partizile 898, 899, 900 -
26 28.05.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra -
25 28.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 35/23.09.2020 privind aprobarea implementarii proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud" -
24 28.05.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IGI 73300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
23 28.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de catre Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
22 28.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consilului local Dumitra, pentru lunile mai 2021 - iulie 2021 -
21 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2021 -
20 28.05.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
19 28.05.2021 privind aprobarea modifcării și completării Regulamentului servicului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
18 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023 -
17 05.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra -
16 23.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021 -
15 16.04.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020 -
14 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
13 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) -
12 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.41/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N -
11 26.03.2021 privind întreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr. 627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra ) -
10 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) -
09 26.03.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
08 26.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
07 24.02.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dumitra nr.40 din 16.11.2020 -
06 24.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021-
05 24.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile februarie 2020 - aprilie 2021 -
04 05.02.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
03 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructura TIC pentru o educație a viitorului în comuna Dumitra” -
02 25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul local Dumitra (Comuna Dumitra) -
01 25.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2021-2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19