Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
66 20.12.2023 privind INDEXAREA CU RATA INFLAȚIEI a impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2024
65 20.12.2023 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr.29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra
64 20.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
63 08.12.2023 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile publice - Sediu Primăria Dumitra, Grădinița Dumitra și Sala de Sport Dumitra”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
62 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
61 28.11.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr. 29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra
60 28.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
59 28.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
58 31.10.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF nr.27264 Dumitra, situată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 - 10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
57 30.10.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
56 30.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
55 19.10.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
54 10.10.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRA, SATELE: DUMITRA, CEPARI ȘI TĂRPIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
53 29.09.2023 privind completarea documentației care stă la baza adoptării Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.35/31.05.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
52 29.09.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
51 29.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
50 08.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
49 08.09.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
48 25.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026
47 25.08.2023 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
46 25.08.2023 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
45 25.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.03.2008
44 25.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
43 14.07.2023 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
40 29.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud
39 29.06.2023 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2023
38 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
37 31.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud
36 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizaera și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
35 31.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
34 31.05.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii rețelelor de canalizare din cadrul Proiectului ”Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele Dumitra și Cepari” către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița
33 31.05.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
32 05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
31 05.05.2023 privind solicitarea LICENȚEI DE EXPLOATARE a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
30 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
29 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
28 21.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru a exercita activitățile de monitorizare, control și prevenție, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
27 21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
26 21.04.2023 privind aprobarea participării comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027
25 21.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
24 31.03.2023 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2022
23 31.03.2023 privind declararea ca bun de uz și de interes public a unui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
22 31.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea Primarului Comunei Dumitra să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
21 31.03.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
20 17.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, precum și aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM
19 17.03.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dumitra
18 10.03.2023 privind aprobarea investiției ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Dumitra în medii de învățare moderne și sustenabile” a cheltuielilor aferente acesteia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR Pilornul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
17 10.03.2023 privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE””
16 10.03.2023 privind implementarea proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice
15 27.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Introducere teren în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă în cadrul Proiectului Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” - extravilan localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
14 27.02.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2023
13 27.02.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2023-2024
12 27.02.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023
11 27.02.2023 privind aprobarea implementării proiectului ”Hub de servicii MMSS-SII MMSS” cod My Smis 130963, la nivelul UAT Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
10 13.02.2023 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase din APV 1019, UP I Dumitra, UA 12b
09 13.02.2023 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului HURDEA FLAVIUS-CĂLIN-UȚU și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Dumitra
08 31.01.2023 privind finanțarea programului de susținere a handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
08 31.01.2023 privind finanțarea programului de susținere a handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
07 31.01.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2023
06 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023
05 25.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
04 25.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
03 25.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” la data de 10.04.2008
02 13.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru
01 13.01.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
83 22.12.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2024-2025
82 12.12.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2024
81 12.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
80 05.12.2023 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr. 29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra
79 04.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
76 29.11.2023 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile publice - Sediu Primăria Dumitra, Grădinița Dumitra și Sala de Sport Dumitra”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
75 15.11.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
74 10.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
72 01.11.2023 privind INDEXAREA CU RATA INFLAȚIEI a impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2024
71 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A: de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
70 20.10.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr.29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a comunei Dumitra
69 20.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
68 19.10.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
67 04.10.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRA, SATELE: DUMITRA, CEPARI ȘI TĂRPIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
66 25.09.2023 privind completarea documentației care stă la baza adoptării Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.35/31.05.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
62 30.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
61 25.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
60 24.08.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
59 24.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziție produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026
58 18.08.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF nr.27264 Dumitra, situată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
57 18.08.2023 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
56 18.08.2023 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
55 16.08.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
54 16.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
53 03.08.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
51 14.07.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
48 27.06.2023 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
43 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
41 02.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitte al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud
39 15.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
38 05.05.2023 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2023
35 21.04.2023 privind aprobarea modului de calcul a chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în Comuna Dumitra, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al Comunei Dumitra
34 21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud
33 18.04.2023 privind aprobarea participării comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027
32 12.04.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
31 07.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
30 06.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
29 31.03.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
28 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
27 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
26 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respective activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
24 03.03.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Dumitra
22 27.02.2023 privind solicitarea LICENȚEI DE EXPLOATARE a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
22 27.02.2023 privind solicitarea LICENȚEI DE EXPLOATARE a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
20 22.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, precum și aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM
17 17.02.2023 privind aprobarea investiției ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Dumitra în medii de învățare moderne și sustenabile” a cheltuielilor aferente acesteia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
16 16.02.2023 privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE””
15 16.02.2023 privind implementarea proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice
14 10.04.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii rețelelor de canalizare din cadrul Proiectului ”Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele Dumitra și Cepari” către operatorul S.C. AQUABIS S.A. Bistrița
13 10.02.2023 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2022
12 10.02.2023 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
11 09.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea Primarului Comunei Dumitra să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
10 08.02.2023 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase din APV 1019, UP I Dumitra, ua 12b
06 18.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constituitv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 18.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020
04 18.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”
03 12.01.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Introducere teren în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă în cadrul Proiectului Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” - extravilan localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
02 11.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023
01 11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
83 22.12.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2024-2025 -
82 12.12.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2024 -
81 12.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
80 05.12.2023 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr. 29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra -
79 04.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
76 29.11.2023 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile publice - Sediu Primăria Dumitra, Grădinița Dumitra și Sala de Sport Dumitra”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia -
75 15.11.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
74 10.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
72 01.11.2023 privind INDEXAREA CU RATA INFLAȚIEI a impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2024 -
71 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A: de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
70 20.10.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr.29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a comunei Dumitra -
69 20.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
68 19.10.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
67 04.10.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRA, SATELE: DUMITRA, CEPARI ȘI TĂRPIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
66 25.09.2023 privind completarea documentației care stă la baza adoptării Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.35/31.05.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
62 30.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
61 25.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
60 24.08.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
59 24.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziție produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026 -
58 18.08.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF nr.27264 Dumitra, situată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
57 18.08.2023 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
56 18.08.2023 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
55 16.08.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
54 16.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
53 03.08.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
51 14.07.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
48 27.06.2023 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
43 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
41 02.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitte al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud -
39 15.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
38 05.05.2023 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2023 -
35 21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud -
34 21.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud -
33 18.04.2023 privind aprobarea participării comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027 -
32 12.04.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
31 07.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
30 06.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
29 31.03.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
28 07.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
27 07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
26 07.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respective activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
24 03.03.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Dumitra -
22 27.02.2023 privind solicitarea LICENȚEI DE EXPLOATARE a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
20 22.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, precum și aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM -
17 17.02.2023 privind aprobarea investiției ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Dumitra în medii de învățare moderne și sustenabile” a cheltuielilor aferente acesteia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
16 16.02.2023 privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” -
15 16.02.2023 privind implementarea proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice -
14 10.04.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii rețelelor de canalizare din cadrul Proiectului ”Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele Dumitra și Cepari” către operatorul S.C. AQUABIS S.A. Bistrița -
13 10.02.2023 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2022 -
12 10.02.2023 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
11 09.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea Primarului Comunei Dumitra să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
10 08.02.2023 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase din APV 1019, UP I Dumitra, ua 12b -
06 18.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constituitv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
05 18.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020 -
04 18.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” -
03 12.01.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Introducere teren în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă în cadrul Proiectului Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” - extravilan localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
02 11.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023 -
01 11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
66 20.12.2023 privind INDEXAREA CU RATA INFLAȚIEI a impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2024 -
65 20.12.2023 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr.29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra -
64 20.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
63 08.12.2023 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile publice - Sediu Primăria Dumitra, Grădinița Dumitra și Sala de Sport Dumitra”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia -
62 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
61 28.11.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, situat în intravilanul localității Dumitra, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață de 521 mp., înscris în C.F. nr. 29051 Dumitra, nr. cad. 29051, proprietate privată a Comunei Dumitra -
60 28.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
59 28.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
58 31.10.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF nr.27264 Dumitra, situată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 - 10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
57 30.10.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
56 30.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
55 19.10.2023 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
54 10.10.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA DUMITRA, SATELE: DUMITRA, CEPARI ȘI TĂRPIU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
53 29.09.2023 privind completarea documentației care stă la baza adoptării Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.35/31.05.2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
52 29.09.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
51 29.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
50 08.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
49 08.09.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
48 25.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026 -
47 25.08.2023 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
46 25.08.2023 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
45 25.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.03.2008 -
44 25.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
43 14.07.2023 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun din domeniul public al comunei Dumitra în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
40 29.06.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud -
39 29.06.2023 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2023 -
38 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
37 31.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.32/05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud -
36 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizaera și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
35 31.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
34 31.05.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii rețelelor de canalizare din cadrul Proiectului ”Extindere rețele de canalizare în comuna Dumitra, satele Dumitra și Cepari” către operatorul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița -
33 31.05.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2023 -
32 05.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
31 05.05.2023 privind solicitarea LICENȚEI DE EXPLOATARE a apei minerale terapeutice din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
30 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
29 27.04.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ DIN DUMITRA, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
28 21.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru a exercita activitățile de monitorizare, control și prevenție, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
27 21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
26 21.04.2023 privind aprobarea participării comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Țara Năsăudului”, pentru perioada de programare 2023 - 2027 -
25 21.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
24 31.03.2023 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2022 -
23 31.03.2023 privind declararea ca bun de uz și de interes public a unui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
22 31.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea Primarului Comunei Dumitra să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
21 31.03.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
20 17.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, precum și aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM -
19 17.03.2023 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dumitra -
18 10.03.2023 privind aprobarea investiției ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Dumitra în medii de învățare moderne și sustenabile” a cheltuielilor aferente acesteia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR Pilornul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
17 10.03.2023 privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” -
16 10.03.2023 privind implementarea proiectului ”CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE, ACHIZIȚIONAREA DE COSTUME POPULARE PENTRU ANSAMBLUL FOLCLORIC ”FLORI DUMITRENE”” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri și servicii publice specifice -
15 27.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Introducere teren în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă în cadrul Proiectului Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” - extravilan localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
14 27.02.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2023 -
13 27.02.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2023-2024 -
12 27.02.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023 -
11 27.02.2023 privind aprobarea implementării proiectului ”Hub de servicii MMSS-SII MMSS” cod My Smis 130963, la nivelul UAT Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
10 13.02.2023 privind modul de valorificare și prețurile de vânzare a masei lemnoase din APV 1019, UP I Dumitra, UA 12b -
09 13.02.2023 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului HURDEA FLAVIUS-CĂLIN-UȚU și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Dumitra -
08 31.01.2023 privind finanțarea programului de susținere a handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud -
07 31.01.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, la nivelul comunei Dumitra, în anul fiscal 2023 -
06 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023 -
05 25.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
04 25.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
03 25.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” la data de 10.04.2008 -
02 13.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru -
01 13.01.2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19