Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
16.04.2021Proces verbal ședință ordinară
26.03.2021Proces verbal ședință ordinară
25.01.2021Proces verbal ședință ordinară
16.12.2020Proces verbal ședință ordinară
16.11.2020Proces verbal ședință ordinară
03.11.2020Cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Dumitra

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataDeclaraţie de căsătorieFișier
14.04.2021Albu Fineas Darius și Ionașc Gabriela-Adela
26.02.2021Burduhos Samuel-Florin și Fiscutean Cornelia
03.02.2021Cristurean Cosmin-Marian și Strugari Alexandra-Barbara
20.01.2021Sălăgean Dănilă-Dănuț și Zsdinyak Debora-Maria

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
31.05.2022 ANUNȚ CONCURS
Primăria Dumitra, cu sediul în Dumitra nr. 140, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului asistență socială, registratură și relații cu publicul.
21.04.2022 PUNCTAJ FINAL
la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
21.04.2022 REZULTATE INTERVIU
Rezultatele punctajelor obținute la INTERVIU în cadrul concursului organizat în data de 21.04.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
21.04.2022 REZULTATE PROBA SCRISĂ
Rezultatele punctajelor obținute la PROBA SCRISĂ a concursului organizat în data de 21.04.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
18.04.2022 PROCES-VERBAL
Privind selectarea dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra, în data de 21.04.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, BIROU EVIDENȚA AGRICOLĂ ȘI CADASTRU, MENȚINERE, ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE PAJIȘTI
21.03.2022 În conformitate cu prevederile art. 618(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Dumitra organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului evidența agricola și cadastru, menținere, întretinere și utilizare pajiști, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud.
04.11.2021 Primăria Dumitra, cu sediul în Dumitra nr.140, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, treapta IV, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului gospodărire, întreținere, pază.

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 15.06.2022
Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
Ani Leon
Bălăjan Gheorghe
Briciu Viorel-Marcel
Buhai Alexandru
Burzo Cristian
Cristea Ovidiu
Danciu Iacob
Deneș Ioan
Epure Grigore
Hurdea Flavius-Călin-Uțu
Martița Paul Viorel
Mureșan Ioan
Pop Nistor
Todoran Marin
Todică Niculiță
Vălean Grigore-Daniel


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)