Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
31 29.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre dezvoltare inteligentă în comunele DUMITRA și NIMIGEA” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, în parteneriat cu comuna NIMIGEA
30 31.05.2022 privind aprobarea proiectului ”ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DUMITRA ȘI NIMIGEA” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului
29 31.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr.156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr.27605 Dumitra, nr. cad. 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil din DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apă, curent electric, agent termic - centrală termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate
28 31.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2021
27 31.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022
26 27.05.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
25 27.05.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
24 27.05.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
23 29.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022
22 29.04.2022 privind aprobare Planului de analiză și acoperire a riscurilor, în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, anul 2022
21 15.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
20 15.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
19 15.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
18 15.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
17 11.04.2022 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
16 11.04.2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
15 31.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 10/25.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
14 31.03.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământului preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul II al anului școlar 2021 - 2022
13 31.03.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022
12 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Dumitra
11 25.02.2022 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a imobilelor Școala Gimnazială Dumitra, Școala Gimnazială Cepari, Școala Gimnazială Tărpiu și teren aferent, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
10 25.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
09 11.02.2022 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 3580 mp, identificat în CF nr.25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top 62 și CF nr.28 Tărpiu, nr. top. 58/1 și 61, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
08 11.02.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Dumitra să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, împotriva Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ăn perioada 2018-2025 precum și împotriva modificării prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
07 11.02.2022 privind clasificarea drumurilor agricole de exploatație de pe raza comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
06 11.02.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023
05 11.02.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022
04 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022
03 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2022
02 31.01.2022 privind aderarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la Asociația Comunelor din România
01 17.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, pentru suprafața de 1713,35 ha., fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
37 08.06.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022
36 07.06.2022 privind aprobarea constituirii ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Someș-Roșua” pentru înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud
35 02.06.2022 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr. 156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr. 27605 Dumitra, nr. cad 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil din DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apă, curent. electric, agent termic - centrala termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate
32 17.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre dezvoltare inteligentă în comunele DUMITRA și NIMIGEA” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile adminstrativ-teritoriale, în parteneriat cu comuna NIMIGEA
27 18.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
24 08.04.2022 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr.156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr. 27605 Dumitra, nr. cad. 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apa, curent electric, agent termic - centrala termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate
20 23.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
18 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
17 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
12 20.02.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul II al anului școlar 2021-2022
11 20.02.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2021
06 10.02.2022 privind aprobarea PLANULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE INUNDAȚII, SECETĂ HIDRILOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE, POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ, al Comitetului local pentru situații de urgență Dumitra
05 25.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Dumitra să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
04 25.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
37 08.06.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022 -
36 07.06.2022 privind aprobarea constituirii ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Someș-Roșua” pentru înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud -
35 02.06.2022 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local Dumitra în Comisia de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr. 156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr. 27605 Dumitra, nr. cad 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil din DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apă, curent. electric, agent termic - centrala termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate -
32 17.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre dezvoltare inteligentă în comunele DUMITRA și NIMIGEA” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile adminstrativ-teritoriale, în parteneriat cu comuna NIMIGEA -
27 18.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” -
24 08.04.2022 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr.156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr. 27605 Dumitra, nr. cad. 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apa, curent electric, agent termic - centrala termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate -
20 23.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
18 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
17 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
12 20.02.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul II al anului școlar 2021-2022 -
11 20.02.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
06 10.02.2022 privind aprobarea PLANULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE INUNDAȚII, SECETĂ HIDRILOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE, POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ, al Comitetului local pentru situații de urgență Dumitra -
05 25.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Dumitra să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
04 25.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
31 29.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Pași spre dezvoltare inteligentă în comunele DUMITRA și NIMIGEA” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.1 - Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, în parteneriat cu comuna NIMIGEA -
30 31.05.2022 privind aprobarea proiectului ”ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DUMITRA ȘI NIMIGEA” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului -
29 31.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat în loc. Dumitra nr.156-157, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr.27605 Dumitra, nr. cad. 07605 - C2 și accesul la utilități a acestei clădiri (acces imobil din DN 17C - pedestru și cu autoturisme, apă, curent electric, agent termic - centrală termică pe lemn) în vederea realizării de activități medicale de specialitate -
28 31.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
27 31.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 -
26 27.05.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
25 27.05.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
24 27.05.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
23 29.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 -
22 29.04.2022 privind aprobare Planului de analiză și acoperire a riscurilor, în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, anul 2022 -
21 15.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” -
20 15.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra și Nimigea, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” -
19 15.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” -
18 15.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” -
17 11.04.2022 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
16 11.04.2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietate publică a Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
15 31.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 10/25.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
14 31.03.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământului preuniversitar de stat, la nivelul comunei Dumitra, în semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 -
13 31.03.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022 -
12 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Dumitra -
11 25.02.2022 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a imobilelor Școala Gimnazială Dumitra, Școala Gimnazială Cepari, Școala Gimnazială Tărpiu și teren aferent, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică definitivă în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
10 25.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
09 11.02.2022 privind trecerea în domeniul privat al comunei Dumitra a terenului în suprafață de 3580 mp, identificat în CF nr.25432 Dumitra (CF vechi 2115 Tărpiu), nr. top 62 și CF nr.28 Tărpiu, nr. top. 58/1 și 61, situat în intravilanul localității Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
08 11.02.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Dumitra să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, împotriva Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ăn perioada 2018-2025 precum și împotriva modificării prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
07 11.02.2022 privind clasificarea drumurilor agricole de exploatație de pe raza comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
06 11.02.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Dumitra, pentru anul școlar 2022-2023 -
05 11.02.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2022 -
04 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 -
03 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2022 -
02 31.01.2022 privind aderarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la Asociația Comunelor din România -
01 17.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, pentru suprafața de 1713,35 ha., fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19